Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Podmienky získania príspevku za ubytovanie odídenca z Ukrajiny - vzory v prílohe

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.  

Príspevok   sa poskytuje vo výške

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

  • vlastníci  bytov a rodinných domov.
  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
  • obce a vyššie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa § 36a ods. 5 zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli, si budú riešiť v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie,  čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi a kópia dokladu Odídenec každej ubytovanej osoby.

Prvý výkaz musíte predložiť najneskôr do 7. 4. 2022 (štvrtok).
Potrebné doklady je potrebné odovzdať na Obecnom úrade v kancelárii č. 1 Mgr. Erike Gerekovej referát sociálnej politiky školstva, tel. č. 032 65582 21.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Povinnosti odídenca:

1 x mesačne navštíviť obecný úrad, kde osobne potvrdí, že je ubytovaný na adrese, ktorú uviedol v Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi.

Prílohy

Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby

Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,64 kB

Zmluva o poskytnutí ubytovania

Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi.DOCX
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 44,22 kB

Výkaz fyzickej osoby o výške príspevku

Vzor výkazu FO o výške príspevku.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 105,57 kB

Výkaz právnickej osoby o výške príspevku

Vzor výkazu PO o výške príspevku.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 106,15 kB

Manuál MV SR

ubytovanie-prispevok-manual.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,77 kB
Dátum vloženia: 5. 4. 2022 14:35
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 4. 2022 14:35
Autor: Referát sociálna politika a školstvo, 032/6558221