Zástupca starostu obce

Milan KUBÍK

e-mail: zastupca@trencianskatepla.sk


Zástupca starostu obce zastupuje starostu obce v čase jeho neprítomnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien doplnkov v plnom rozsahu kompetencií starostu obce.

Neprítomnosťou starostu obce sa rozumie:

  • dočasná práceneschopnosť starostu obce v trvaní min. 10 pracovných dní,
  • dovolenka starostu obce v trvaní min. 10 pracovaných dní,
  • pracovná cesta starostu obce v rozsahu viac ako 10 pracovných dní.

Zástupca starostu obce zastupuje starostu obce v čase jeho prítomnosti v nasledovnom rozsahu:

  • podieľa sa na príprave rokovaní obecného zastupiteľstva,
  • zabezpečuje súlad faktického čerpania finančných prostriedkov poskytnutých rôznym organizáciám z rozpočtu obce so znením VZN 02/2019 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  • zúčastňuje sa na inventarizácii majetku obce zvereného do správy miestnych organizácií s právom prijímať opatrenia a vyžadovať ich plnenie,
  • poveruje príslušného zamestnanca obce na splnenie konkrétnej úlohy v oblasti starostlivosti o životné prostredie, vo veciach odpadového hospodárstva, údržby verejnej zelene, osvetlenia, čistoty v obci,
  • preveruje účelnosť využitia nehnuteľností patriacich do majetku obce s právom do týchto vstupovať a prijímať príslušné opatrenia. Za účelom vyššie uvedeného je oprávnený disponovať kľúčmi a dávať pokyny,
  • zúčastňuje sa na rokovaniach, stretnutiach a poradách zamestnancov obce vo veciach prípravy a schvaľovania rôznych projektov, dotácií resp. investičných zámerov obce s hlasom poradným,
  • zastupuje starostu obce v rozsahu podľa pokynov a poverenia starostu obce v prípade potreby.