Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú obaja partneri osobne na príslušnom matričnom úrade, bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi. Príslušný matričný úrad je ten, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu.

V Trenčianskej Teplej sa sobáše konajú v sobotu v sobášnej sieni obecného úradu.

Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému farskému úradu.

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

K žiadosti je treba predložiť tieto doklady:

Občan SR predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva:

 • rodný list - originál
 • občiansky preukaz
 • vdova/vdovec - úmrtný list manžela/manželky
 • rozvedený - právoplatný rozsudok o rozvode
 • u maloletých osôb /od 16 do 18 rokov/ - právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzatvorením manželstva tieto doklady

 • rodný list
 • platný cestovný pas
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • vdova/vdovec - úmrtný list manžela/manželky
 • doklad o osobnom stave
 • rozvedený - právoplatný rozsudok o rozvode

Všetky doklady musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Doklady musia byť opatrené predpísaným overením.

Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

Poplatky za uzavretie manželstva

 • medzi občanmi SR, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Trenčianskej Teplej - bez poplatku
 • uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencovi trvalý pobyt - 30,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 100,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 30,00 €
 • uzavretie manželstva medzi občanom SR a cudzincom - 100,00 €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami - 280,00 €