KOVY

Do vytriedených kovov:

a) patria: hliníkové  a  železné  príbory,  riad „ešus“, hrnce a náradie, plechovky od nápojov (coca-coly, piva), kovové súdky od piva, skrutkovacie uzávery od alko a nealko nápojov, kompótové  viečka,  kovové  obaly z kozmetických výrobkov napr. zo sprejov; konzervy z potravín a zvieracích krmív, všetok drobný železný odpad, ...

b) nepatria: kovové obaly veľmi znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, nádobky od sprejov, tuby, elektroodpad z domácností.

Obaly  z  kovov  musia  byť  zbavené hrubých nečistôt a zošliapnuté tak, aby bol zmenšený ich objem a aby tak zaberali v zberných nádobách čo najmenej miesta.

Systém zberu a prepravy kovov:

a) na zber sú obcou určené 1 100 l kontajnery červenej farby,

b) frekvencia zberu je jedenkrát za mesiac,

c) obec určuje umiestnenie stojísk zberných nádob na kovy.

Zber  a  prepravu  kovov  si  právnické  osoby  a  fyzické   osoby   podnikatelia vykonávajú svojpomocne a na vlastné náklady.

Nadrozmerné  kovy  sa  nesmú  vhadzovať  do  zberných nádob  a  je  ich  potrebné doniesť na dvor obecného úradu.