Povinnosti pre vlastníkov psov

Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov.

Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Za nesplnenie tejto povinnosti môže obec uložiť pokutu do výšky 165,- eur

Držiteľ psa je povinný oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie v lehote  30 dní od ich zmeny.

Za nesplnenie tejto povinnosti môže obec uložiť pokutu do výšky 165,- eur

Osoba, ktorá vedie po obci psa je povinná preukázať známkou totožnosť psa, rešpektovať zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa a odstrániť bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil priestranstvo.

Za nesplnenie tejto povinnosti môže obec uložiť pokutu do výšky 65,- eur

Obec vedie evidenciu psov nachádzajúcich sa na území obce.

Do evidencie sa zapisuje najmä

a) evidenčné číslo psa,

b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,

c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,

d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,

e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

f) úhyn psa,

g) strata psa.