Podpora výchovy detí ohrozených sociálnym vylúčením

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky obci ako zriaďovateľovi materskej alebo základnej školy:

  • dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole a na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu, obed alebo iné jedlo. Dotácia sa poskytuje za každý deň  na  obed  najviac  v  sume  1  €  na  dieťa.  Žiadosť  je  potrebné  predložiť  v  termíne  do  10.  dňa kalendárneho mesiaca,
  • dotáciu  na  podporu  výchovy  k  plneniu  školských  povinností  dieťaťa  ohrozeného  sociálnym vylúčením v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 € na dieťa, spravidla dvakrát ročne vždy  na  začiatku  školského  polroku  v  sume  16,60  €  na  dieťa.  Žiadosť  je  potrebné  predložiť v termíne od l. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka, nové žiadosti možno predložiť od 1. septembra do 10. septembra príslušného rozpočtového roka.

K žiadosti je potrebné doložiť vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že

  • súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie týchto dotácií,  
  • ak nie sú poberateľmi dávky a príspevkov, predložia potvrdenie o príjme (čistý mesačný príjem za posledných  šesť  mesiacov  predchádzajúcich  podaniu  žiadosti  je  najviac  vo  výške  životného minima).

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravovanie dieťaťa + školské potreby

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravovanie dieťaťa + školské potreby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,86 kB
Vložené: 28. 11. 2018