Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Terénna forma sociálnej služby

Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom domácom prostredí, ktorá spĺňa odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy  č.  3a  zákona  č.  448/2008  Z.  z.  o  sociálnych  službách.

Opatrovateľskú  službu  je  možné poskytnúť  iba  na  základe  vydaného  posudku o  odkázanosti  na  sociálnu  službu a právoplatného rozhodnutia.

 

Stránka

  • 1