Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastalo úmrtie. Matričný úrad zapíše úmrtie do knihy úmrtí, vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Potrebné doklady

  • 2 x List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
  • občiansky preukaz zomrelého
  • občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje

Poplatok: bez poplatku

Prevádzka pohrebísk (cintorínov), prenájom hrobového miesta, Žiadosť o úpravu hrobového miesta