Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastalo úmrtie. Matričný úrad zapíše úmrtie do knihy úmrtí, vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Potrebné doklady
• 2 x List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
• občiansky preukaz zomrelého
• občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje

Poplatok: bez poplatku

 

Prevádzka pohrebísk (cintorínov), prenájom hrobového miesta, Žiadosť o úpravu hrobového miesta