Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poplatok za odpady


Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Oznámením poplatník plní povinnosť oznámiť správcovi dane v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti. Lehota na oznámenie je do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Vybaviť elektronicky:
slovensko.sk

Elektronický formulár - Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Elektronický formulár - Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, množstvový zber

Legislatíva