Poplatok za odpady

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Oznámením poplatník plní povinnosť oznámiť správcovi dane v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti. Lehota na oznámenie je do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Vybaviť elektronicky

slovensko.sk

Elektronický formulár - Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Elektronický formulár - Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, množstvový zber

Legislatíva

Úľava sa týka študentov študujúcich na území SR i v zahraničí, dlhodobo pracujúcich resp. zdržiavajúcich sa v zahraničí a držiteľov preukazu ZŤP-S.

Tlačivo si môžte stianuť po kliknutí tu: modules/file_storage/download.php?file=4fac9ba1|39 (25 kB)

(stiahne sa súbor vo formáte *.docx s veľkosťou 25 kB)