Sociálne poradenstvo

V  rámci  sociálneho  poradenstva  referát  poskytuje  pomoc  fyzickej  osobe  v  nepriaznivej  sociálnej situácii, poskytuje sociálne poradenstvo, informácie o možnostiach riešenia problému, pomoc pri riešení problému, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, v prípade potreby odporučenie ďalšej odbornej pomoci.

V prípade, že občan potrebuje právnu pomoc, nachádza sa v materiálnej núdzi a spĺňa nárok na jej poskytnutie, môže využiť v zmysle zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi pomoc štátnej rozpočtovej organizácie Centra právnej pomoci – Kancelária Trenčín, M. R. Štefánika 20, P.O.BOX 504, 911 01  Trenčín, tel.: 0650 105 100 info.tn@centrumpravnejpomoci.sk.  Na  tejto  stránke  nájde  všetky  dokumenty,  žiadosti a  informačné materiály.

Pomoc pri kontaktovaní sa s Centrom právnej pomoci a pri vyplnení dokumentov občanom poskytne sociálna pracovníčka obecného úradu.