Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Sociálne poradenstvo

V  rámci  sociálneho  poradenstva  referát  poskytuje  pomoc  fyzickej  osobe  v  nepriaznivej  sociálnej situácii, poskytuje sociálne poradenstvo, informácie o možnostiach riešenia problému, pomoc pri riešení problému, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, v prípade potreby odporučenie ďalšej odbornej pomoci.

          V prípade, že občan potrebuje právnu pomoc, nachádza sa v materiálnej núdzi a spĺňa nárok
na jej poskytnutie, môže využiť v zmysle zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi pomoc štátnej rozpočtovej organizácie Centra právnej pomoci – Kancelária Trenčín, Hviezdoslavova    3,    P.    O.    Box    504,    911    01    Trenčín,    tel.    032/242    00    24,    e-mail: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk.  Na  tejto  stránke  nájde  všetky  dokumenty,  žiadosti 
a  informačné materiály
.

          Pomoc pri kontaktovaní sa s Centrom právnej pomoci a pri vyplnení dokumentov občanom poskytne sociálna pracovníčka obecného úradu.