Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Základná škola Trenčianska Teplá

Naša škola:

V súlade s projektom „Zlepšenie vyučovacích podmienok na základnej škole v Trenčianskej Teplej“, ktorý sa zabezpečuje v rámci regionálneho operačného programu Prioritná os 1 – infraštruktúra vzdelávania,   podporovaný   Európskou  úniou  bola  dokončená   v  11/2010  oprava   Základnej  školy
v Trenčianskej Teplej. Doladenie a odstránenie drobných nedostatkov a najmä nastavenie okien bolo vykonané v prvých mesiacoch roku 2011. Od marca 2011 je škola definitíve ukončená a plnohodnotne využívaná.
Vďaka najmä finančnej podpory Európskej únie majú naše deti a naši pedagógovia vytvorené adekvátne prostredie pre svoju prácu a vzdelávanie.

http://www.zstrenctepla.edupage.org


Základná škola v Trenčianskej Teplej po rekonštrukcii - marec 2011