Trvalý pobyt

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov,  predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej
 • časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkým spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej čas v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením
 5. občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Poplatok: bez poplatku

Odhlásenie z trvalého pobytu

Odhlásenie z trvalého pobytu vykonáva obecný úrad - evidencia obyvateľstva, kde sa prihlasuje na trvalý pobyt.

Poplatok: bez poplatku

Zrušenie trvalého pobytu

Evidencia obyvateľstva v Trenčianskej Teplej záznam o trvalom pobyte zruší:

 1. na základe oznámenia o zmene TP inej ohlasovne o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu,
 2. ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 3. na základe ohlásenia občana, ktorý ohlásil skončenie TP za účelom vycestovania do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí,
 4. ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nesprávne uvedených skutočností,
 5. na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 6. na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, alebo nájomcu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa § 3 ods. 8 písm d) bodu 2,
 7. ak budova zanikla.

Doklady: Občan, ktorý podáva návrh na zrušenie TP je povinný predložiť občiansky preukaz a doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu.

Poplatok: bez poplatku