PAPIER A LEPENKA

Do vytriedeného papiera a lepenky:

a) patria: obaly  z  papiera  a  lepenky,  noviny,  časopisy,  zošity,  knihy,  listy, kancelársky papier,  papierové  vrecká,  vlnitá  a  hladká  lepenka,  reklamné  letáky, škatule, kartóny, obálky,  letáky,  katalógy,  telefónne  zoznamy,  plagáty,  pohľadnice,  zakladače,  baliaci a krepový papier, bločky z obchodov, lístky z dopravy, obaly z vajíčok, ...

b) nepatria:  použité  plienky,  hygienické  vložky,  mokrý  a  znečistený  papier, kopírovací papier,  mastný  a  voskový  papier,  brúsny  papier,  asfaltový  a  dechtový papier, papier s hliníkovou  fóliou,  kompozitné  obaly  (napr. tetrapaky, ecopaky a pod.), alobal, papier na pečenie, stieracie žreby, ...

Obaly z papiera a lepenky musia byť poskladané tak, aby bol zmenšený ich objem a aby tak zaberali v zberných nádobách čo najmenej miesta.

Systém zberu a prepravy papiera a lepenky:

a) na zber sú obcou určené 1 100 l kontajnery modrej farby,

b) frekvencia zberu je dvakrát za mesiac,

c) obec určuje umiestnenie stojísk zberných nádob na papier a lepenku.

Zber   a   prepravu   papiera  a  lepenky  si  právnické  osoby  a  fyzické  osoby  podnikatelia vykonávajú svojpomocne a na vlastné náklady.