Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór Obce Trenčianska Teplá

Mgr. Dominik Poruban
E-mail: kontrolor@trencianskatepla.sk

1. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je minimálne úplné stredné vzdelanie.

2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce.

3. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania petícií a sťažností, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce, kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva, kontrola interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

4. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

5. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

6. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu.

7. Výkon funkcie zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím funkčného obdobia, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, ak bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo právoplatne odsúdený za trestný čin ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, dňom keď začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie kontrolóra.

8. Plat hlavného kontrolóra je stanovený zákonom.

9. Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, vypracúva stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu, predkladá najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, vykonáva kontrolu na pokyn obecného zastupiteľstva.

10. Zúčastňuje sa zasadaní obecného zastupiteľstva, obecnej rady s hlasom poradným a môže sa zúčastňovať aj na zasadaní komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.