Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Tento zákon uložil zamestnávateľom povinnosť vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti podľa § 11 ods. 8 zákona. Týmto sú v podmienkach obce Trenčianska Teplá - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

V zmysle zákona a zásad je v obci zodpovednou osobou hlavný kontrolór. Oznamovateľom oprávneným podať podnet je fyzická osoba, ktorej zamestnávateľom je Obec Trenčianska Teplá, a ktorá v dobrej viere urobí podnet o páchaní protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie.

Podnety bez udania mena, priezviska a adresy sa považujú za anonymné.

Podnety možno podávať:

  1. Písomne na adresu: Hlavný kontrolór obce Trenčianska Teplá, Obecný úrad, M. R. Štefánika, 376/30 91401  Trenčianska Teplá alebo osobne do podateľne obecného úradu resp. hlavnému kontrolórovi obce v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať, podnet pre hlavného kontrolóra"
  2. Ústnou formou do záznamu hlavnému kontrolórovi.
  3. Elektronicky 24 hodín denne na mailovú adresu: kontrolor@trencianskatepla.sk

Možnosť ohlasovať protispoločenskú činnosť priamo prokuratúre týmto nie je dotknutá.