DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Drobný  stavebný  odpad  je  odpad  z  bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou,   alebo   pre   fyzickú   osobu   (napr.  zmesi  betónu,  tehál,  obkladačiek,  dlaždíc, keramiky a podobne bez obsahu skla, kovov, plastov, papiera a lepenky).

Zber  drobného  stavebného  odpadu  sa  uskutočňuje  formou  množstvového zberu. Výška poplatku za odovzdaný stavebný odpad je určená v platnom Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2016 Obce Trenčianska Teplá o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Zber  drobného  stavebného  odpadu   sa   vykonáva   vo   dvore   obecného   úradu   podľa harmonogramu  zverejneného  na  webovej  stránke  obce  a  úradných tabuliach a je určený výhradne pre obyvateľov obce.

V dňoch zvýraznených červenou farbou môžete odovzdať DSO vo dvore obecného úradu v čase úradných hodín.

Poplatok: 0,053 EUR/kg.

Bližšie informácie – Obecný úrad Trenčianska Teplá, č. dverí 1 alebo tel. číslo: 032/6558 216.