Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Daň za ubytovanie


Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, platiteľ dane oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Vybaviť elektronicky:
slovensko.sk

 

Doklady k predloženiu

Kópia evidencie ubytovaných hostí a poskytnutých úľav


Lehota na predloženie dokladov a úhradu

Najneskôr do 15. dňa po skončení štvrťroka


Legislatíva