Miestna časť Dobrá

Dobrá bola v roku 1971 pričlenená k Trenčianskej Teplej, dovtedy bola samostatnou obcou. Za prvú písomnú zmienku sa pokladá údaj v známej zoborskej listine z roku 1113 v súvislosti s vymedzením chotárnych hraníc zoborského opátstva. Nepriamo sa o obci dozvedáme z listiny z roku 1310, keď sa spomína nielen opát Tomáš, ale i fara v Dobrej, ktorá odvádzala pápežské desiatky zoborskému opátstvu. Dobranský kostol a fara sú uvedené i v súpise kostolov v roku 1324 s patrocíniom, ktorým bol sv. Kríž a farárom Jánom. V rokoch 1332-1337 sa Dobrá spomína aj v súpise pápežských desiatkov.

Farárom, opátom bol Tomáš. Farnosť v Dobrej uviedol pápežský legát ako „Patrocinia ecclesiae parochialis sancte Crucis“. V roku 1332 bol trenčiansky dekanát rozdelený na závažský (pravá strana Váhu) a dobranský (ľavá strana Váhu), toto rozdelenie dekanátu trvalo až do roku 1952. Dobrá mala jeden z najstarších románskych kostolov na Považí, zaujímala popredné miesto v cirkevnej správe. Rozsiahly trenčiansky archidiakonát mal v tom čase iba dvoch dekanov, a to v Dobrej a v Žiline.

Dobrá bola v stredoveku zemanskou obcou, prvými majiteľmi, ktorí sa spomínajú už v roku 1324 sú členovia rodiny Šimoniovcov.

Pochádzali pôvodne z Tekova. Majetky mali i v susedných Suchých potokoch a v Hrachovej. Tieto obce susedili s chotárom Dobrej a neskôr zanikli.

Po rozpade dŕžavy Matúša Čáka Trenčianskeho v 1. polovici 14. storočia sa Šimoniovci často spomínali v písomných prameňoch v súvislosti so spormi o majetky s opátstvom na Skalke. Tie pretrvávali až do polovice 15. storočia. V období husitských vojen prišli Šimoniovci takmer o všetok svoj majetok. Husiti zajali Imricha a jeho syn Felix, aby vykúpil svojho otca zo zajatia, bol nútený dať do zálohu nielen prapôvodné tekovské majetky, ale v roku 1441 i majetok v Dobrej a Suchých Potokoch.

Negatívnymi dôsledkami vojenských udalostí však netrpeli len členovia zemianskych rodín, ale predovšetkým obyvatelia Dobrej a susedných obcí. Pri bojoch uhorského vojska s husitmi, neskôr bratríkmi, boli nútení opustiť svoje pôvodné sídla a uchýliť sa do bezpečnej oblasti. V tomto období pravdepodobne zanikla dedina Hrachová. Majetkové diely mali v Dobrej a Suchých Potokoch i ďalšie zemanské rodiny: Varšániovci, Horvátovci, Rozvadskí, Tvrdomestickí, Mitickí.

Časť Dobrej patrila Trenčianskemu hradnému panstvu, na základe urbárov teda môžeme od najstaršieho spísania v roku 1549 sledovať hospodárske pomery poddaných. V Dobrej bolo vtedy 12 usadlostí. Z mladších urbárov sa dá zistiť, čím sa zaoberali sedliaci i želiari patriaci panstvu, okrem tradičného chovu dobytka boli poľnohospodármi, varili pivo, chytali ryby, spracovávali ovčie mlieko, pálili destiláty.

V obci žili mlynári, obuvníci a krajčír.

Časť Dobrej, patriaca Ilešháziovcom sa dostala v roku 1835 do majetku baróna Juraja Sinu.

V roku 1877 bolo v obci 272 obyvateľov, 47 domov, v ktorých bývalo 39 sedliakov, 1 stolár, 1 mlynár, 1 hostinský a 5 rodín s kopaničiarskou pôdou.

V roku 1898 rodina Smetanovcov (Smatanovcov) odkúpila tehelňu v Dobrej, ktorú v roku 1874 založil Ignác Weil z Trenčína. Okrem tehelne vlastnili majer a krčmu.

V období výstavby Považskej železnice v úseku Trenčín - Opatová - Dubnica nad Váhom v roku 1883 otvoril Adolf Smetana v Dobrej kameňolom.

V roku 1945 mala Dobrá 586 obyvateľov, v obci bolo 102 domov. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa rast obyvateľstva zastavil a napokon klesol zo 740 na 735. Na starobylosť obce, ktorá bola staršia ako Trenčianska Teplá dnes poukazuje iba kostol so starou zvonicou na návrší pri hlavnej ceste. Od roku 1957 je v Dobrej zriadená materská škola. Spočiatku bola Teplá filiálkou fary v Dobrej, ako samostatná farnosť existovala od roku 1510.