Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecné trhovisko

Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 Obce Trenčianska Teplá o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
Záujemca o predaj na obecnom trhovisku je povinný k žiadosti predložiť:

  • Žiadosť o povolenie predaja výrobkov – poskytovanie služieb na obecnom trhovisku,

  • fotokópiu živnostenského listu,

  • záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo
  • čestné vyhlásenie, že podnikateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Stránka

  • 1