ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK OD OSOBNÉHO MOTOROVÉHO AUTA

Očistené bez diskov – môže odovzdať fyzická osoba v súlade s ustanovením § 72 Zákona o odpadoch distribútorovi pneumatík (pneuservisu) bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

Umiestňovanie opotrebovaných pneumatík k stojiskám na komunálny odpad alebo ich vykladanie počas zberu objemného odpadu je v rozpore so zákonom o odpadoch – uvedenou činnosťou sa dopustíte priestupku (možno uložiť sankciu do 1 500,- Eur.)