ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ S OBAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Do  odpadu   z   domácností  s  obsahom  nebezpečných  látok  patria:  odpadové  motorové a  mazacie   oleje,   rozpúšťadlá,   staré   farby,   lepidlá,   živice,   laky,   kyseliny,   zásady, fotochemické  látky,  pesticídy,  chemické  prípravky, na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé  hnojivá,  detergenty  (pracie  prášky,  čistiace  prostriedky),  drevo  obsahujúce  nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, ...

Obyvatelia môžu odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok odovzdať:

a) počas organizovania mobilného zberu nebezpečných odpadov v termíne, ktorý určí obec, avšak musia byť v pôvodných obaloch s označením.