KOMUNÁLNY ODPAD

Komunálny odpad je

a) zmesový  odpad  a  oddelene  vyzbieraný  odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla,  kovov,  plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení   a   elektronických   zariadení,   použitých   batérií   a   batérií  a  akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, 

b) zmesový odpad  a  oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Komunálny   odpad   nezahŕňa   odpad z výroby,   odpad  z  poľnohospodárstva,  lesného hospodárstva   a   rybárstva,   odpad   zo   septikov,   kanalizačnej  siete  a  čistiarní  vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.