Jednorazová dávka sociálnej pomoci

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazovú dávku možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Ďalej možno poskytnúť občanom s trvalým pobytom na území obce Trenčianska Teplá  v zmysle VZN č. 3/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom Obce Trenčianska Teplá. V nariadení sú určené podmienky a postup pri poskytovaní dávky.

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • doklady o príjme všetkých rodinných príslušníkov,
 • rozhodnutie o výške dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke,
 • potvrdenie o vyživovacích povinnostiach s platným rozhodnutím okresného súdu,
 • rozhodnutie o dávke dôchodkového zabezpečenia,
 • potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, ak je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný,
 • vyjadrenie školy o návšteve, ak je žiadateľom rodina s maloletými deťmi,
 • potvrdenie školy o organizovaní školskej akcie,
 • úmrtný list,
 • oznámenie poisťovne o schválení kúpeľnej liečby,
 • doklad od všeobecného lekára o liečbe závažného ochorenia,
 • posudok vydaný na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • doklady o nevyhnutných výdavkoch – platby za nájomné, plyn, elektrickú energiu, vodné stočné.....

TLAČIVO:

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci