BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNA

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNA

Do vytriedeného zeleného BRO:

a) patrí: pokosená tráva, seno, slama, lístie, ihličie, drevný odpad zo strihania  a  orezávania krovín  a  stromov,  vypletá burina, korene, piliny, drevná štiepka, rezané a izbové kvety, zhnité ovocie a zelenina, pozberové zvyšky, ...

b) nepatrí: nerozložiteľné odpady,  plienky,  hygienické  vložky,  uhynuté  zvieratá,  zvyšky zo   zabíjačky,   exkrementy  z  chorých  a  mäsožravých  zvierat,  potraviny  živočíšneho pôvodu, ....

Systém nakladania so zeleným BRO v rodinných domoch:

a) domácnosti    sú    povinné     zelený    BRO    prednostne    kompostovať    svojpomocne v kompostovacích zásobníkoch umiestnených na vlastnom pozemku,

b) splnenie povinnosti svojpomocného  kompostovania zeleného BRO potvrdia zástupcovia každej  domácnosti   na   vyžiadanie  od  obce  formou  čestného  prehlásenia.  Povinnosť doložiť  čestné  prehlásenie  nevzniká,  ak  domácnosť   preukáže   obci   platnú   zmluvu so subjektom, ktorý im v rámci vykonávania údržby pozemku alebo záhrady zabezpečuje aj odvoz vzniknutého odpadu na zhodnotenie,

c) kompostovací    zásobník    zabezpečí    do    každej    domácnosti   na   požiadanie   obec alebo si ho môže zabezpečiť domácnosť sama na vlastné náklady.

Systém nakladania so zeleným BRO zo záhradkárskych osád a chát:

a) vlastníci  záhrad  a  chát  sú  povinní  zabezpečiť  svojpomocné  kompostovanie zeleného BRO  v  kompostovacích   zásobníkoch   alebo   iné   zhodnotenie   napr.   jeho   využitie na nastielanie, výsadbu vysokých záhonov na vlastnom pozemku,

b) kompostovací  zásobník  s  dostatočným  objemom  si  zabezpečia vlastníci záhrad a chát na vlastné náklady.

Systém nakladania so zeleným BRO v bytových domoch:

a) bytový  dom  so  zeleňou  alebo  záhradou vo svojom vlastníctve je povinný zelený BRO prednostne  kompostovať  svojpomocne  v  kompostovacích  zásobníkoch  umiestnených na vlastnom pozemku,

b) splnenie   povinnosti  svojpomocného  kompostovania  zeleného  BRO  potvrdí  zástupca bytového  domu  na  vyžiadanie od obce formou čestného prehlásenia. Povinnosť doložiť čestné   prehlásenie   bytovému   domu   nevzniká,   ak   preukáže   obci   platnú   zmluvu so subjektom, ktorý im v rámci vykonávania údržby pozemku alebo záhrady zabezpečuje aj odvoz vzniknutého odpadu na zhodnotenie,

c) kompostovací zásobník  pre  bytový dom zabezpečí na požiadanie obec alebo si ho môžu zabezpečiť vlastníci bytového domu sami na vlastné náklady.

Systém zberu a prepravy zeleného BRO pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov:

a) zber a zabezpečenie zhodnotenia zeleného BRO si vykonávajú svojpomocne a na vlastné náklady.

Minimálne dvakrát do roka, a to v jarnom  a  jesennom období  sa  uskutoční  zber  konárov zo záhrad  a  pozemkov patriacich fyzickým osobám. Harmonogram zberu bude zverejnený na webovej stránke obce a úradných tabuliach.