Kamerový systém

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR").

Prevádzkovateľ: Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@trencianskatepla.sk

Účel spracovania osobných údajov: ochrana majetku a bezpečnosti občanov a návštevníkov obce kamerovým systémom

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. e)  GDPR, verejný záujem

Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania:

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 3 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Na obci Trenčianska Teplá neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie  o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z.z.

V systéme je aktuálne 10 snímacích zariadení. Priestor monitorovaný týmito zariadeniami je označený viditeľným nápisom.

Identifikácia snímacích zariadení (kamier) v monitorovaných priestoroch:

Kamery pripojené k záznamovému zariadeniu sú:

- dynamické – bez možnosti diaľkového ovládania uhlu snímania , s možnosťou približovania, resp. zaostrovania

Monitorované priestory:

Prevádzkovateľom sú v súčasnosti kamerovým IS monitorované záujmové priestory (lokality):

Kamera č.1: na budove OcÚ hlavný vchod - sníma priľahlý priestor

Kamera č.2: na stĺpe - sníma priestor námestia 

Kamera č.3: na budove ZOS (zariadenie opatrovateľskej služby) - sníma priľahlý priestor

Kamera č.4: na budove požiarnej zbrojnice - sníma priľahlý priestor

Kamera č.5: na depe električiek - sníma priľahlý priestor

Kamera č.6: na budove pri vstupe do kostola - sníma priľahlý priestor

Kamera č.7: na budove DS (dom smútku) - sníma priľahlý priestor

Kamera č.8: na stĺpe - sníma priestor na ulici Vážskej

Kamera č.9: na budove sokolovne - sníma priľahlý priestor

Kamera č.10: na budove OcÚ dvor - sníma časť dvora a parkovisko