POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY

POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Medzi použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory:

a) patria: tužkové,  mikrotužkové,  ploché,  gombíkové   batérie;   autobatérie   z   osobných automobilov, akumulátory, ...

b) nepatria: priemyselné batérie a akumulátory.

Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie tohto odpadu znáša výrobca,  resp. organizácia zodpovednosti výrobcov, teda nie sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obyvatelia môžu bezplatne odovzdať elektroodpad z domácností:

a) na predajných miestach u distribútora,

b) elektroodpad  z  domácností  menších  rozmerov  do  špeciálnych  nádob rozmiestnených na území obce,

c) počas organizovania mobilného zberu nebezpečných odpadov v termíne, ktorý určí obec.