Ostatné

Vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/, ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike.

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti

Poplatok: 7,00 €

Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska

Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska je treba predložiť do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva na matričnom úrade.

Potrebné doklady

 • občiansky preukaz
 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode

Poplatok: bez poplatku

Určenie otcovstva pred narodením alebo po narodení

Ak rodičia nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov.

Potrebné doklady

 • občiansky preukaz matky a otca
 • rozsudok o rozvode matky /ak je rozvedená/

Poplatok: bez poplatku

Zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky. Tieto udalosti nahlási občan na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu. Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom.

Matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia.

Potrebné doklady

 • rodný list
 • sobášny list
 • úmrtný list
 • osvedčenie o štátnom občianstve
 • platný občiansky preukaz a lebo cestovný pas

Poplatok: 10,00 €