Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Daň z nehnuteľnosti


Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - elektronické

Žiadosť môžete podať elektronicky, prostredníctvom portálu slovensko.sk. Je potrebné sa prihlásiť pomocou elektronickej čítačky kariet a identifikačnej karty s čipom (občiansky preukaz s čipom).

Tento formulár môžete využiť na tieto úkony:

  • Priznanie k dani z nehnuteľnosti
  • Čiastkové priznanie
  • Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
  • Opravné priznanie
  • Dodatočné priznanie


Podať priznanie:
slovensko.sk

 


Doklady k predloženiu (stačia kópie)

rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností vydané katastrom, výpis z listu vlastníctva, kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie alebo rozhodnutie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti, osvedčenie o priebehu dražby, dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán, právoplatné stavebné povolenie, oznámenie o užívaní stavby a pod.

 

Tlačivá pre rok 2021

- Priznanie k dani z nehnuteľnosti 
Potvrdenie o podaní daňového priznania
Pokyny na vyplnenie daňového priznania
Oznámenie k DZN - spoluvlastníci


Legislatíva