Osvedčenie listín a podpisov

Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou.

Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Neosvedčujú sa listiny, ktoré majú byť použité v cudzine alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku s výnimkou českého jazyka.

Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný a že sa podpísala do osvedčovacej knihy.

K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť: originál listiny a prefotenú kópiu dokladu.

Poplatok: 1 strana v slovenskom jazyku 2,00 €; 1 strana v českom jazyku 4,00 €

K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje.

Svoju totožnosť preukazuje fyzická osoba platným občianskym preukazom, cestovným pasom, povolením na pobyt cudzinca alebo vojenským preukazom.

Poplatok: osvedčenie jedného podpisu 2,00 €