Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Štatút obce


Štatút Obce Trenčianska Teplá

upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a  pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej len postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.


Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

 

Štatút obce

Štatút Obce Trenčianska Teplá - úplné znenie Stiahnuté: 783x | 30.08.2018

Stránka

  • 1