Štatút obce

Štatút Obce Trenčianska Teplá

upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a  pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej len postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

Štatút obce

Štatút Obce Trenčianska Teplá - úplné znenie

Statut_obce_Trencianska_Tepla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,94 kB
Vložené: 30. 8. 2018