Faktúry

Povinne zverejňované informácie

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na webovej stránke obce od 1. 1. 2011.

Register zmlúv, faktúr a objednávok Obce Trenčianska Teplá zobrazíte kliknutím na nasl. odkaz:

RZOF

Nájomné zmluvy za prenájom miesta na pohrebisku sú zverejňované na webovej stránke:  

http://www.virtualnycintorin.sk/?l_display_page=11&l_cemet_id=24&l_display_tabpage=92

ZMLUVY uzavreté od 1. 12. 2011 - 31. 12. 2011

Neboli nájdené žiadne záznamy