Odborná účebňa - Základná škola Trenčianska Teplá

projekt v ITMS 2014+

projekt v ITMS 2014+: link

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov základnej školy Základná škola, J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti prírodovednej gramotnosti a ich prírodovedného myslenia, schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky, schopnosti pozorovať a experimentovať, ale aj k rozvoju spôsobilostí a vedomostí na podporu zdravia. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom investície do materiálno-technického vybavenia odbornej učebne ZŠ. Týmto je projekt v plnom súlade so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Navrhovaná aktivita projektu:

Aktivita 1: Biologická / chemická učebňa

Výsledkom realizácie aktivít (merateľný ukazovateľ) bude 1 podporená prírodovedná učebňa.

Projekt napĺňa globálny cieľ IROP, ktorým je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Obec Trenčianska Teplá realizáciou projektu zvýši kvalitu a rozsah poskytovaných verejných služieb v oblasti základného vzdelávania na svojom území, čo bude mať pozitívny dopad na dané prostredie z hľadiska jeho udržateľného územného rozvoja. Podporou základného vzdelávania sa zlepší prístup pre miestnych mladých ľudí na trh práce, žiakom sa vytvorí priestor pre rozhľad o ich budúcich pracovných a študijných možnostiach. Posilnením kľúčových kompetencií žiakov ZŠ sa im umožní úspešná integrácia do spoločnosti z hľadiska sociálnych a pracovných väzieb. Realizáciou hlavných aktivít projektu je predkladaný projekt plne v súlade so stratégiou IROP, prioritná os č. 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - tematický cieľ č. 10 – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania.

Harmonogram: Dátum registrácie žiadosti: 06/2017; predpokladaný čas realizácie: 08-11/2017; rozhodnutie o schválení: 20.7.2018; žiadosť o posun harmonogramu podaná 24.7.2018: verejné obstarávanie: 08-10/2018; vybudovanie učebne: 12/2018 - 03/2019

IROP

Dátum vloženia: 25. 7. 2018 14:01
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 11. 2018 10:03
Autor: Správca Webu