Obci bol schválený nenávratný finančný príspevok 114 240,-- EUR

Ilustračné foto; zdroj: pixabay.com

Peniaze budú najbližších 24 mesiacov použité na refundáciu časti mzdových nákladov opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach na území obce.

Obec poskytuje opatrovateľskú službu od r. 2010 a je registrovaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Trenčianskym samosprávnym krajom.

Demografický vývoj obyvateľstva v obci a zároveň počet prijatých žiadostí o posúdenie na odkázanosť poukazujú na potrebu trvaloudržateľnosti poskytovania opatrovateľskej služby s predpokladom potreby zvyšovania kapacít. Kým v roku 2016 žilo v obci 672 (15,96 %) obyvateľov v poproduktívnom veku, v roku 2020 ich bolo 745 (17,41 %).

Opatrovateľskú službu bude v rámci projektu vykonávať 7 opatrovateliek, spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady, na plný pracovný úväzok. V rámci poskytovania opatrovateľskej služby sa poskytuje klientom pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Opatrovateľská služba sa poskytuje klientovi v závislosti od stupňa odkázanosti minimálne 0,5 hod. denne, maximálne 7,5 hod. denne v pracovných dňoch.

V prípade záujmu o opatrovateľskú službu kontaktujte referát sociálnej politiky: 032/6558221.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

l

lloga

www.ludskezdroje.gov.skwww.esf.gov.skwww.employment.gov.sk

Dátum vloženia: 23. 11. 2021 10:47
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 6. 2022 16:11
Autor: Referát stratégia a rozvoj, 032/6558217