Výpis/ odpis z registra trestov

Podanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov

Výpis a odpis z registra trestov sa vydáva na písomnú žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť na žiadosti osvedčená. Matrika overí totožnosť žiadateľa z predloženého občianskeho preukazu alebo pasu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru SR, Bratislava.

Potrebné doklady

  • občiansky preukaz alebo pas
  • žiadosť o odpis alebo výpis z registra trestov /tlačivo poskytne matričný úrad/
  • kolok v hodnote 4,00 €

Poplatok

za osvedčenie podpisu 1,50 €