VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2022 - 2026

TERMÍN VOLIEB

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 9. 9. 2023 od 7,00 - 22,00 hod.

PRÁVO VOLIŤ DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

PRÁVO BYŤ VOLENÝ DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

VOLEBNÁ KAMPAŇ

Všetky ďalšie dôležité informácie pre kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na týchto stránkach.

Termín na podanie kandidátnych listín je do 11.7.2023 do 24.00 hod.

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná: Jana Kittová

Telefonický kontakt: 032/65 58 216

E-mailová adresa: jana.kittova@trencianskatepla.sk, obecnyurad@trencianskatepla.sk

VOLEBNÉ OBVODY PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej v súlade s § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 44/2022 zo dňa 30. 06. 2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej bude mať v nasledujúcom volebnom období 2022 – 2026

2 poslancov, ktorí budú volení vo volebnom obvode číslo 2

a to nasledovne:

Volebný obvod číslo 2 miestna časť Dobrá volia sa 2 poslanci

OZNÁMENIE O URČENÍ POČTU OBYVATEĽOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

Obec Trenčianska Teplá v súlade s § 171 ods. 9 posledná veta a § 176 ods. 8 posledná veta zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. ku dňu 10.06.2023 

4 187.

DOKUMENTY:

1.) Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

2.) Miestna volebná komisia Trenčianska Teplá

3.) Zverejnenie počtu obyvateľov Obce Trenčianska Teplá

4.) Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov

5.) Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

6.) Oznam pre kandidujúcich