Voľby do Európskeho parlamentu 2024

VÝSLEDKY VOLIEB - 08.06.2024

Zápisnice okrskovej volebnej komisie, okrsok 1-4

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

 

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Všetky informácie k voľbám do Európskeho parlamentu 2024 sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-ep

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

Rozhodnutie presedu NR SR o vyhlásení volieb 

 

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča v slovenskom jazyku 

Information for voters in English language - Informácie pre voliča v anglickom jazyku 

Volebné okrsky a volebné miestnosti 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií 

Hlasovací preukaz a zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

 

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia. 

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. 4. 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov