Materiály pre obecné zastupiteľstvo

Návrh VZN č.1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2019 o organizácii príspevkoch a zabezpečení výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti obce Trenčianska Teplá

Dátum: 13. 1. 2023

.

Zmeny programového rozpočtu Obce Trenčianska Teplá v roku 2021

Dátum: 31. 5. 2021

Zmeny programového rozpočtu Obce Trenčianska Teplá v roku 2021

Riešenie bezbarierovosti - ZOS Trenčianska Teplá

Dátum: 31. 5. 2021

Riešenie bezbarierovosti

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Trenčianska Teplá + dôvodová správa

Dátum: 31. 5. 2021

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Trenčianska Teplá + dôvodová správa

Dôvodová správa k záverečnému účtu Obce Trenčianska Teplá za rok 2020

Dátum: 31. 5. 2021

Dôvodová správa k záverečnému účtu Obce Trenčianska Teplá za rok 2020

Hodnotiaca správa za rok 2020

Dátum: 31. 5. 2021

Hodnotiaca správa za rok 2020

Návrh záverečného účtu Obce Trenčianska Teplá za rok 2020

Dátum: 31. 5. 2021

Návrh záverečného účtu Obce Trenčianska Teplá za rok 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021

Dátum: 31. 5. 2021

Návrh plánu

Žiadosť vlastníkov bytov na ulici A. Hlinku 1448/50 a 1452 o parkovacie miesta

Dátum: 13. 4. 2021

ponuka na odpredaj pozemku obci

Návrh na vyplatenie odmien zamestnancom MŠ

Dátum: 12. 4. 2021

Na základe výzvy ministra školstva

Návrh na schválenie financií na výkon uznesenia OZ 89/2020

Dátum: 12. 4. 2021

Čistopis ZaD č. 5 ÚPN-O Trenčianska Teplá

Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných starostkou obce

Dátum: 9. 4. 2021

Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných starostkou obce

Prenechanie do dočasného užívania časti pozemku 1547/2

Dátum: 9. 4. 2021

Prenechanie do dočasného užívania časti pozemku 1547/2

Stav bytových domov

Dátum: 9. 4. 2021

Stav bytových domov

Návrh na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Sokolovne

Dátum: 9. 4. 2021

Návrh na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Sokolovne

NÁVRH VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na deti a žiakov škôl a školských zariadení so sídlom na území Obce Trenčianska Teplá

Dátum: 23. 3. 2021

Krycí list k VZN + Návrh zverejnený na úradnej tabuli

Návrh na zriadenie zariadenia pre mobilných aj imobilných občanov - ŠTÚDIA

Dátum: 23. 3. 2021

Plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb

Návrh na prenájom časti pozemku C KN parc. č. 1547/2

Dátum: 22. 3. 2021

Nájomná zmluva č. 3/2016 uzavretá do 31.1.2021

Návrh na odkúpenie pozemku C KN parc. č. 4661/4

Dátum: 22. 3. 2021

Dôvodom návrhu na odkúpenie pozemku je plánovaná rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na Ul. J. Braneckého. Časť pozemku, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia je v súkromnom vlastníctve.

NÁVRH VZN o umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných informačných a propagačných zariadení na území obce

Dátum: 22. 3. 2021

Krycí list k VZN + Návrh zverejnený na úradnej tabuli

Návrh VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Dátum: 22. 3. 2021

Krycí list k VZN + Návrh zverejnený na úradnej tabuli

Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene

Dátum: 22. 3. 2021

Krycí list k VZN + Návrh zverejnený na úradnej tabuli

Rekonštrukcia MK na Ul. Š. Straku (lokalita RUDIGO) - Návrh

Dátum: 18. 3. 2021

Návrh na schválenie vyčlenenia prostriedkov v rozpočte obce na rekonštrukciu cesty na Ulici Štefana Straku pri Rudigo

Projekt pozemkových úprav k. ú. Dobrá

Dátum: 15. 2. 2021

Informácia o pripravovanej výzve na podávanie žiadostí o nenávratné finančné príspevku z eurofondov na budovanie spoločných zariadení a opatrení.