Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

Zmeny programového rozpočtu Obce Trenčianska Teplá v roku 2021

Zmeny programového rozpočtu Obce Trenčianska Teplá v roku 2021 celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Ing. Lucia Lišková; 032/6558 214

Riešenie bezbarierovosti - ZOS Trenčianska Teplá

Riešenie bezbarierovosti celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Mgr. Erika Gereková, 032/6558 221

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Trenčianska Teplá + dôvodová správa

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Trenčianska Teplá + dôvodová správa celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Jana Kittová; 032/6558 216

Dôvodová správa k záverečnému účtu Obce Trenčianska Teplá za rok 2020

Dôvodová správa k záverečnému účtu Obce Trenčianska Teplá za rok 2020 celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Emília Krupanová; 032/6558 214

Hodnotiaca správa za rok 2020

Hodnotiaca správa za rok 2020 celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Emília Krupanová; 032/6558 214

Návrh záverečného účtu Obce Trenčianska Teplá za rok 2020

Návrh záverečného účtu Obce Trenčianska Teplá za rok 2020 celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Emília Krupanová; 032/6558 214

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021

Návrh plánu celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Hlavný kontrolór; 032/6558 213

Žiadosť vlastníkov bytov na ulici A. Hlinku 1448/50 a 1452 o parkovacie miesta

ponuka na odpredaj pozemku obci celý text

ostatné | 13. 4. 2021 | Autor: starostka obce, 032/6558212

Návrh na vyplatenie odmien zamestnancom MŠ

Na základe výzvy ministra školstva celý text

ostatné | 12. 4. 2021 | Autor: Referát ekonomiky a rozpočtu, 032/6558 215

Návrh na schválenie financií na výkon uznesenia OZ 89/2020

Čistopis ZaD č. 5 ÚPN-O Trenčianska Teplá celý text

ostatné | 12. 4. 2021 | Autor: Referát ekonomiky a rozpočtu, 032/6558 215

Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných starostkou obce

Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných starostkou obce celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: Ing. Lucia Lišková; 032/6558 214

Prenechanie do dočasného užívania časti pozemku 1547/2

Prenechanie do dočasného užívania časti pozemku 1547/2 celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: starostka obce, 032/6558 212

Stav bytových domov

Stav bytových domov celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: Referát sociálna politika a školstvo, 032/6558 221

Návrh na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Sokolovne

Návrh na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Sokolovne celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: starostka obce, 032/6558 212

NÁVRH VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na deti a žiakov škôl a školských zariadení so sídlom na území Obce Trenčianska Teplá

Krycí list k VZN + Návrh zverejnený na úradnej tabuli celý text

ostatné | 23. 3. 2021 | Autor: Ing. Lucia Lišková, 032/6558214

Návrh na zriadenie zariadenia pre mobilných aj imobilných občanov - ŠTÚDIA

Plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb celý text

ostatné | 23. 3. 2021 | Autor: Referát sociálna politika a školstvo, 0326558221

Návrh na prenájom časti pozemku C KN parc. č. 1547/2

Nájomná zmluva č. 3/2016 uzavretá do 31.1.2021 celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor: starostka obce, 032/6558212

Návrh na odkúpenie pozemku C KN parc. č. 4661/4

Dôvodom návrhu na odkúpenie pozemku je plánovaná rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na Ul. J. Braneckého. Časť pozemku, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia je v súkromnom vlastníctve. celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor: starostka obce, 032/6558212

NÁVRH VZN o umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných informačných a propagačných zariadení na území obce

Krycí list k VZN + Návrh zverejnený na úradnej tabuli celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor: Ing. Miroslava Bubáková; 032/6558218

Návrh VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Krycí list k VZN + Návrh zverejnený na úradnej tabuli celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor: Mgr. Zuzana Janišová, 032/6558213

Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene

Krycí list k VZN + Návrh zverejnený na úradnej tabuli celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor: Ing. Miroslava Bubáková; 032/6558218

Rekonštrukcia MK na Ul. Š. Straku (lokalita RUDIGO) - Návrh

Návrh na schválenie vyčlenenia prostriedkov v rozpočte obce na rekonštrukciu cesty na Ulici Štefana Straku pri Rudigo
celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor: Katarína Králiková; 032/6558217

Projekt pozemkových úprav k. ú. Dobrá

Informácia o pripravovanej výzve na podávanie žiadostí o nenávratné finančné príspevku z eurofondov na budovanie spoločných zariadení a opatrení. celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor: Katarína Králiková; 032/6558217