Trenčianska Teplá - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Číslo registratúrneho záznamu: SO-6466/563/2021

Obec Trenčianska Teplá v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianska
Teplá č. 11/2021 zo dňa 31.03.2021 zverejňuje:

Zámer


Prenechat‘ do dočasného užívania majetok obce, ktorým je čast‘ pozemku C KN parc. č. 1547/2 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5608 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Trenčianska Teplá, a to v rozsahu cca 24,20 m2, formou nájmu na dobu určitú (5 rokov), za nájomné vo výške 1,- Eur/ročne/m2 ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorým je zabezpečenie údržby verejnej zelene oproti garážam na Ulici Mayerovej smerom k Cukrovarskej ulici.

 

SCAN (34.41 kB)

Zodpovedá: starostka obce