Trenčianska Teplá - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Stavebný úrad

Vyvesené: 19. 1. 2022 Dátum zvesenia: 4. 2. 2022

Voľby do orgánov samosprávy obci 10.11.2018

Životné prostredie

Vyvesené: 18. 1. 2022 Dátum zvesenia: 3. 2. 2022

Elektronická komunikácia

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) môže verejnosť komunikovať s obcou Trenčianska Teplá elektronicky.

Slobodný prístup k informáciám

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
§ 5, ods. 1, písm. a) až f)
je povinná osoba (obec) povinná zverejňovať tieto informácie:
a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry (www.trencianskatepla.sk),
b) miesto, čas a spôsob, akým získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie (počas úradných hodín osobne na príslušných referátoch v zmysle organizačnej štruktúry),
c) miesto, lehota a spôsob podania oprávneného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.