Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Verejné obstarávanie

Zákazky - zákazka 'Stavebné úpravy - rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v Trenčianskej Teplej'

 • Názov
  Stavebné úpravy - rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v Trenčianskej Teplej
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Stavebné práce
 • Popis
  Stavebné úpravy na stavbe súp. č. 422 postavenej na pozemku C KN parc. č. 942/1 zapísaná na liste vlastníctva č. 1 vedený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom pre obec Trenčianska Teplá, katastrálne územie Trenčianska Teplá, a to v rozsahu výkazov výmer.
 • Dátum zverejnenia
  2.5.2019
 • Zakázka stornovaná k