Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Verejné obstarávanie

Zákazky - zákazka 'Stavebné úpravy Hasičská zbrojnica Dobrá'

 • Názov
  Stavebné úpravy Hasičská zbrojnica Dobrá
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Stavebné práce
 • Popis
  Stavebné úpravy na stavbe súp. č. 1351 postavenej na pozemku C KN parc. č. 5 11/2 zapísaná na liste vlastníctva Č. 1 vedený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom pre obec Trenčianska Teplá, katastrálne územie Dobrá, a to v rozsahu výkazu výmer tejto výzvy.
  LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY UPLYNIE 20.5.2019 o 15.00
 • Dátum zverejnenia
  2.5.2019
 • Zakázka stornovaná k