Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ing. Pavol Masár

 

 


Zástupca starostu obce zastupuje starostku obce v čase jej neprítomnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien doplnkov v plnom rozsahu kompetencií starostky obce.

 

Neprítomnosťou starostky obce sa rozumie:
- dočasná práceneschopnosť starostky obce v trvaní min. 10 pracovných dní,
- dovolenka starostky obce v trvaní min. 10 pracovaných dní,
- pracovná cesta starostky obce v rozsahu viac ako 10 pracovných dní.

 

Zástupca starostu obce zastupuje starostku obce v čase jej prítomnosti v nasledovnom rozsahu:

- podieľa sa na príprave rokovaní obecného zastupiteľstva,
- zabezpečuje súlad faktického čerpania finančných prostriedkov poskytnutých rôznym organizáciám
  z rozpočtu obce so znením VZN 02/2019 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- zúčastňuje sa na inventarizácii majetku obce zvereného do správy miestnych organizácií s právom prijímať
  opatrenia a vyžadovať ich plnenie,
- poveruje príslušného zamestnanca obce na splnenie konkrétnej úlohy v oblasti starostlivosti o životné
  prostredie, vo veciach odpadového hospodárstva, údržby verejnej zelene, osvetlenia, čistoty v obci,
- preveruje účelnosť využitia nehnuteľností patriacich do majetku obce s právom do týchto vstupovať
  a prijímať príslušné opatrenia. Za účelom vyššie uvedeného je oprávnený disponovať kľúčmi a dávať pokyny,
- zúčastňuje sa na rokovaniach, stretnutiach a poradách zamestnancov obce vo veciach prípravy
  a schvaľovania rôznych projektov, dotácií resp. investičných zámerov obce s hlasom poradným,
- zastupuje starostku obce v rozsahu podľa pokynov a poverenia starostky obce v prípade potreby.

 

Poverenie výkonom funkcie zástupcu starostky obce