Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

01 Rozhodnutie predsedu NR SR č.209/2022 o vyhlásení volieb

02 Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

03 Zákon č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

04 Informácia o práve voliť a byť volený do orgánov samosprávy obcí

05 Informácia o práve voliť a byť volený do orgánov samosprávnych krajov

06 Informácia o spôsobe hlasovania do orgánov samosprávnych krajov

07 Zverejnenie počtu obyvateľov Obce Trenčianska Teplá

08 Oznámenie o utvorení obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022

09 Zapisovateľka miestnej volebnej komisie - oznámenie

10 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miesnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií

11 Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 29.októbra 2022

12 Delegovanie členov miestnej volebnej komisie

13 Delegovanie členov okrskových komisií

14 Kandidátne listiny

15 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej

16 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce Trenčianska Teplá

17 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja pre volebný obvod 9

18 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

19 Oznam o špeciálnom hlasovaní (COVID)

20 Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby starostu Obce Trenčianska Teplá

Stránka