Navigácia

Výber jazyka

Obsah

NEZÁKONNE UMIESTNENÝ ODPAD


V prípade,  že  občan  zistí, že na území obce bol nezákonne umiestnený odpad oznámi túto skutočnosť písomne, e-mailom alebo telefonicky:

    a) na Obecný úrad v Trenčianskej Teplej,

    b) na Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie,

    c) na ktorékoľvek oddelenie Policajného zboru SR.

 

Oznámenie o nezákonne uloženom odpade musí obsahovať:

    a) presnú lokalizáciu – katastrálne územie, číslo parcely a pod.,

    b) fotodokumentáciu,

    c) odhadované množstvo a druh odpadu,

    d) informácie o pôvodcovi odpadu, ak je známy.

 

Ďalej  vo  veci  nezákonne  umiestneného  odpadu  postupuje  obec  v  súlade s § 15 zákona o odpadoch.