Začala sa distribúcia výmerov daní a poplatkov

Obec Trenčianska Teplá ako správca dane začala s doručovaním rozhodnutí na poplatky za komunálny odpad, dane z nehnuteľností a dane za psa.

 

V prvej etape – v závere apríla - boli rozhodnutia doručené tým daňovým subjektom a poplatníkom, ktorí majú na portáli slovensko.sk aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie písomností.

V druhej májovej dekáde prebieha prostredníctvom slovenskej pošty distribúcia rozhodnutí každému, komu vyplýva povinnosť platiť obci Trenčianska Teplá dane alebo poplatky, ale jeho adresa na doručovanie písomností je mimo územia našej obce.

V ďalšej etape budú rozhodnutia doručované zamestnancami obce do domácností v obci, tak, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. Ak vás na vašej adrese nezastihnú, zásielka bude zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade, že vás nezastihne ani poštová doručovateľka, zásielku si budete môcť vyzdvihnúť na pošte počas lehoty uloženia. V prípade, že si zásielku v stanovenej lehote nevyzdvihnete, bude na základe fikcie dourčenia považovaná za doručenú.

Obsah obálok je iný, na aký sme boli v minulosti zvyknutí. V súlade s platným znením zákona o e-governmente vykonáva obec verejnú moc elektronicky. V praxi to znamená, že aj pre tých občanov, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku na portáli slovensko.sk na doručovanie, bolo vygenerované elektronické rozhodnutie. Následne bol vytlačený jeho listinný rovnopis. Okrem samotného rozhodnutia si v obálke nájdete doložku o autorizácii, ktorá je dokladom o elektronickom podpise.

Elektronickú schránku má zriadenú každý plnoletý občan Slovenskej republiky – zriaďuje ju Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, nie každý ju má však aktivovanú na doručovanie. Elektronickú schránku na doručovanie si môže aktivovať každý občan, ktorý vlastní občiansky preukaz s elektronickým čipom – tzv. EID kartu a čítačku kariet.

Medzi výhody elektronickej schránky patrí hlavne efektívna a rýchla komunikácia nielen s obcou Trenčianska Teplá, ale aj so všetkými verejnými inštitúciami; tiež znižovanie nákladov - na tlač, balenie a doručovanie. Nezanedbateľným prínosom elektronizácie je ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

Bližšie informácie o elektronickej schránke a jej výhodách sa môžete dočítať na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Mnohé inštruktážne videá sú k dispozícii na YouTube kanáli Národnej agentúry pre sieťové a elektronizačné služby.

Miestnu daň a poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom alebo na pošte poštovým poukazom, ktorý nájdete priložený k rozhodnutiu. Slovenská pošta ponúka i inovatívnu možnosť – uhradiť daň a poplatok platobnou kartou v BalíkoBOXe po naskenovaní QR kódu z rozhodnutia. Najbližšie balíkoboxy sa nachádzajú: V Dubnici nad Váhom pri Kauflande, v Trenčíne pri OC MAX, pri LIDLi na Bratislavskej ulici 2464 a pri OC Južanka.

Pre viac informácií kontaktujte:
vo veci poplatkov za komunálny odpad - 032/6558 216, jana.kittova@trencianskatepla.sk;
vo veci dane z nehnuteľnosti: 032/6558 210, jarmila.svitanova@trencianskatepla.sk;
vo veci dane za psa: 032/6558 221, erika.gerekova@trencianskatepla.sk.
Dátum vloženia: 16. 5. 2022 10:01
Autor: Referát stratégia a rozvoj