Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľba prísediacich pre Okresný súd Trenčín

Typ: ostatné
Vážení občania, v tomto roku uplynie 4-ročné volebné obdobie prísediacich Okresného súdu Trenčín. Žiadame občanov, ktorí by chceli vykonávať funkciu prísediaceho, aby svoju žiadosť doručili na obecný úrad do 15.10.2021.

Ak máte záujem vykonávať funkciu prísediaceho a spĺňate potrebné predpoklady, vytlačte si a vyplňte priložené dokumenty:
 

  1. Dotazník kandidáta na voľbu prísediaceho
  2. Čestné prehlásenie
     

Základné informácie k výkonu funkcie prísediaceho:

Za prísediaceho môže byť v súlade so zákonom č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolený občan, ktorý:

a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e) súhlasí so svojou voľbou k Okresnému súdu Trenčín

Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v písm. b) až e) a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.

Bezúhonnosť prísediaceho sa preukazuje odpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Odpis z registra trestov zabezpečuje predseda súdu.

Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.

Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov. Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim.

Prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol vek 65 rokov.

Prísediacim, ktorí sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, patrí počas výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Prísediacim, ktorí nie sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, patrí počas výkonu funkcie prísediaceho alebo plnenia iných povinností spojených s touto funkciou náhrada.

Prísediaci majú tiež nárok na náhradu hotových výdavkov, ktoré vzniknú výkonom funkcie prísediaceho alebo iných povinností spojených s touto funkciou.

Prísediacim patrí okrem uvedenej náhrady za každý deň pojednávania paušálna náhrada za výkon ich funkcie.

Prísediaci môže vykonávať funkciu najviac 12 pracovných dní v kalendárnom roku, ak vyšší počet dní na výkon funkcie nevyžaduje charakter veci, na ktorej prejednanie bol rozvrhom práce pridelený.


Prílohy

Vytvorené: 8. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 10. 2021 12:06
Autor: Sekretariát; 032/6558 217