Upozornenie - doručenie údajov k výpočtu a určenie výšky poplatku

za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

          Obecný úrad, referát ochrany prírody a krajiny, týmto upozorňuje všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie), ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW nachádzajúcich sa v k. ú. Trenčianska Teplá a k. ú. Dobrá, aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa schváleného Všeobecne záväzného nariadenia obce Trenčianska Teplá č. 2/2000 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi, zaslali resp. osobne  doručili na podateľňu Obecného úradu, v termíne najneskôr do 15.02.2023 (vrátane)Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za každý prevádzkovaný malý zdroj za rok 2022.

                Oznámenie je potrebné podať na tlačive, ktoré je zverejnené na webovej stránke obce Trenčianska Teplá ako-vybavit/zivotne-prostredie/ a taktiež je súčasťou VZN č. 2/2000.

Dátum vloženia: 27. 1. 2023 11:16
Autor: Referát ochrany prírody a krajiny