Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Terénna opatrovateľská služba, sociálna služba v domácnosti občana

Typ: ostatné
  Obec Trenčianska Teplá informuje občanov, že sú voľné kapacity na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v našej obci.

Terénna opatrovateľská služba,  sociálna služba v domácnosti občana

 

Opatrovateľská služba terénna je sociálna služba poskytovaná  osobe v domácom prostredí, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona 488/2008 Z. z.  o sociálnych službách. Je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby, posudok o odkázanosti, aktuálny dôchodkový výmer vydaný sociálnou poisťovňou.

Opatrovateľská služba terénna sa poskytuje v Obci Trenčianska Teplá v pracovné dni v rozsahu maximálne 7,5 hodiny – v čase od 7.00 do 15.00  opatrovateľkami  – zamestnancami  obce.  

Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená podľa Všeobecne záväzného nariadenia  Obce č.  1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v znení neskorších zmien a dodatkov.     Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovanej služby v príslušnom mesiaci, za jednu hodinu opatrovania sa platí 0,80€. Poskytovanie opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby.

Zároveň chceme informovať občanov, že máme voľné kapacity na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v našej obci. Bližšie informácie  na obecnom úrade, referát sociálnej politiky a školstva, dv. č. 1 u Mgr. Eriky Gerekovej, tel. č. 032/655 8221.


Vytvorené: 16. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 4. 2022 17:18
Autor: Referát školstva a sociálnej politiky; 032/6558 221