Pracujú pre vás odborne zdatní úradníci

Z ľava do prava: J. Kittová, S. Propperová, M. Bubáková

Viete, koľko má obec kompetencií? Tipnite si... desiatky? stovky? Nie! Sú ich tisíce. Je ich viac ako 4300.

Úloha zabezpečiť plnenie týchto kompetencií v mene obce spočíva na pleciach obecného úradu. Okrem iných sa jedná aj o  prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia.

Všetci štátni zamestnanci alebo zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme, teda aj zamestnanci našej obce, ktorí vykonávajú štátnu správu v oblasti starostlivosti o životné prostredie, musia spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Osobitné kvalifikačné predpoklady sú súhrnom vedomostí a schopností potrebných na výkon niektorých činností na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie; overujú sa skúškou po absolvovaní odbornej prípravy a potvrdzujú sa osvedčením o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov.

V týchto dňoch úspešne absolvovali odbornú prípravu zabezpečovanú Slovenskou agentúrou životného prostredia a úspešnou skúškou túto odbornú prípravu absolvovali na úseku ochrany prírody a krajiny Ing. Miroslava Bubáková na úseku odpadového hospodárstva Jana Kittová. Pri príležitosti dosiahnutia tohto významného míľnika v profesionálnom živote im zablahoželala starostka obce JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová.

Dátum vloženia: 20. 11. 2021 9:39
Autor: Sekretariát starostky obce, 032/6558217