Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zariadenie opatrovateľskej služby, M. Kukučína 690/11, Trenčianska Teplá

Celoročná pobytová forma sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a  pre  fyzické  osoby,  ktoré  dovŕšili  dôchodkový  vek.  V  zariadení  sa  poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,  ubytovanie,  stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a ďalšie činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby je možné poskytnúť iba na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu a právoplatného rozhodnutia.

Poskytovanie  opatrovateľskej  služby  v  domácom  prostredí  a     poskytovanie  služieb  v  zariadení opatrovateľskej  služby  rieši  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  1/2016  Obce  Trenčianska  Teplá o sociálnych službách v znení nasledujúceho Dodatku č. 1 a Prevádzkový poriadok Zariadenia opatrovateľskej služby, M. Kukučína 690/11, Trenčianska Teplá.

Stránka

  • 1